මෝටර් රථ වීදුරු සැකසීම සහ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ විශේෂඥයෙක්

කැපීම, කැඩීම, ඇඹරීම, විදුම් යන්ත්ර