මෝටර් රථ වීදුරු සැකසීම සහ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ විශේෂඥයෙක්

සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය දෘශ්‍ය පරීක්ෂණ පද්ධතිය

 • Full Automatic Moire Measurement System

  සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය මෝයර් මිනුම් පද්ධතිය

  යෙදුම් ක්ෂේත්‍ර: වාහන වීදුරු

  වර්ගය:වීදුරු වීදුරු පරීක්‍ෂණ වාහක රේඛාව

  වීදුරු අවශ්‍යයි: වාහන වීදුරු මාදිලි අංකය: FZOINS-M

  උපරිම වීදුරු ප්‍රමාණය: 2000*1300 mm අවම වීදුරු ප්‍රමාණය: 600*400 mm

  වීදුරු ඝණකම: 4.76 මි.මී

  වාහක මට්ටම: :900±20mm

  ධාරිතාව: 1400pcs/8hour, ISRA Moire මිනුම් පද්ධතියට අනුකූල වේ