මෝටර් රථ වීදුරු සැකසීම සහ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ විශේෂඥයෙක්

Rear View Mirror Button Machine

 • Rear View Mirror Button Mounting Machine

  Rear View Mirror Button Mounting Machine

  යෙදුම් ක්ෂේත්‍ර: වාහන වීදුරු
  යන්ත්‍ර වර්ගය: දර්පණ බොත්තම් ක්‍රියාවලි යන්ත්‍රෝපකරණ.
  භාවිතය: වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත බන්ධන දර්පණ බොත්තම්
  වීදුරු අවශ්යයි: වාහනය සඳහා ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු
  ආදර්ශ අංකය.: FZMBS-A
  උපරිම වීදුරු ප්‍රමාණය: 1800*1250 mm අවම වීදුරු ප්‍රමාණය: 1100*500 mm
  වීදුරු ඝණකම: 2mm - 8 mm